Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego papersmile.pl

 § 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy papersmile.pl, dostępny pod adresem internetowym www.papersmile.pl, prowadzony jest przez Natalia Bartosiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PaperSmile Natalia Bartosiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
  NIP 742-221-86-18 , REGON 389354831
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady
  i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 § 2 Definicje:

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PaperSmile Natalia Bartosiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  NIP 742-221-86-18 , REGON 389354831
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym papersmile.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
  w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  § 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: PaperSmile Natalia Bartosiak, ul. Marsa 14F, 83-010 Straszyn
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: papersmilepl@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 504 338 996
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank

 36 1140 2004 0000 3002 8143 4933

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00

 § 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 § 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego
  z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 § 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz hasła dostępu do Sklepu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.
 4. Do złożenia zamówienia po dokonaniu rejestracji konieczne jest również uzupełnienie danych osobowych w panelu „Moje konto” o imię i nazwisko, adres do wysyłki oraz numer telefonu Klienta. Opcjonalnie danych firmy do wystawienia faktury.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”;
 3. przejść do panelu „Koszyk”, gdzie wyświetlona zostanie „Zawartość Twojego koszyka”.
 4. potwierdzić wybór produktów oraz ich egzemplarzy, oraz dokonać wyboru sposobu płatności i rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), a następnie kliknąć znak „zamawiam”.
 5. zarejestrować się, zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 6. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, opcjonalnie wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 7. kliknąć przycisk “podsumowanie” i po przejściu do kolejnej strony podsumowujące zamówienie kliknąć przycisk „potwierdzam zakup”
 8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa priorytetowa,
 3. Przesyłka kurierska,
 4. Paczkomat InPost,
 5. Odbiór osobisty
 6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 7. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 8. Płatności elektroniczne
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu w zakładce „Formy płatności” i „Koszty dostawy”

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie jednego dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży –
  w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie
  (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności pomniejszone o koszt przesyłki.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
  z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę
  o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 § 11 Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.
 6. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 7. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Sprzedawca informuje o tym Klienta mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanej “RODO”, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Usługodawca PaperSmile Natalia Bartosiak, z siedzibą w Straszynie, przy ul. Marsa 14f jest Administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego.

Klient rejestrujący się w Sklepie Internetowym oraz dokonujący zakupów bez rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym i formularzu Zamówienia Sklepu Internetowego prowadzonego przez Usługodawcę.

Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w następujących celach:

w związku z koniecznością realizacji Umowy Sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta,

 • w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie Internetowym,
 • w związku z obsługą reklamacji zgłoszonych przez Klienta,
 • w związku z obsługą zwrotów wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • dla potrzeb marketingowych, w celu wysyłania Newslettera, przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowych (dotyczy tylko Klientów którzy dodatkowo zgodzili się na przesyłanie Newsletera),
 • w związku z koniecznością prowadzenia rozliczeń podatkowych (dotyczy faktur),

Usługodawca przetwarza następujące dane Klientów:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),

Usługodawca udostępnia Klientom serwisu Sklepu Internetowego dobrowolną możliwość założenia konta zabezpieczonego hasłem.

Każdy Klient ma możliwość dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania w trakcie składania zamówienia.

Każdy Klient posiadający konto w serwisie Sklepu Internetowego ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Po zalogowaniu się do Sklepu i wybraniu sekcji “Moje konto”, zalogowany Klient może wprowadzić zmiany w swoich danych osobowych.

Usługodawca utrwala, zabezpiecza i udostępnia treść zawartej z Klientem Umowy Sprzedaży poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Klientom posiadającym konto w serwisie Sklepu Internetowego Usługodawca udostępnia utrwaloną treść Umów Sprzedaży. Dane te dostępne są  w panelu klienta w sekcji “Twoje zamówienia” w serwisie Sklepu Internetowego.

Klient ma prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania swoich danych lub ich całkowitego usunięcia z bazy danych. Należy ten fakt zgłosić Kontaktując się ze Sprzedawcą najwygodniej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przekazywanie Danych osobowych w związku zawartą Umową Sprzedaży:

 • przekazywane podmiotom, partnerom odpowiedzialnym za obsługę płatności,
 • przekazywane podmiotom, partnerom odpowiedzialnym za realizację wysyłek zamówionych Towarów.
 • przekazywane podmiotom, partnerom odpowiedzialnym za rozliczenia finansowe i podatkowe,

Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.